طراحی سوله: اساس طراحی سوله با توجه به اطلاعات دریافتی از مشتری شکل می‌گیرد که این اطلاعات عبارتند از: ابعاد سوله (دهانه یا عرض سوله، ارتفاع سوله، طول سوله) کاربری سوله جهت در نظر گرفتن جرثقیل سقفی یا عدم نیاز مکان نصب سوله از لحاظ جغرافیایی با داشتن این اطلاعات اولیه بارگذاری‌های سوله که شامل: بار مرده بار برف بار باد بار زلزله بار جرثقیل است محاسبه می‌شود و با ...