طراحی سوله:

اساس طراحی سوله با توجه به اطلاعات دریافتی از مشتری شکل می‌گیرد که این اطلاعات عبارتند از:

  1. ابعاد سوله (دهانه یا عرض سوله، ارتفاع سوله، طول سوله)
  2. کاربری سوله جهت در نظر گرفتن جرثقیل سقفی یا عدم نیاز
  3. مکان نصب سوله از لحاظ جغرافیایی

با داشتن این اطلاعات اولیه بارگذاری‌های سوله که شامل:

  1. بار مرده
  2. بار برف
  3. بار باد
  4. بار زلزله
  5. بار جرثقیل

است محاسبه می‌شود و با در نظر گرفتن ضرایب موجود در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان به سوله اعمال می‌شود.

هم اکنون با توجه به دهانه و ارتفاع پایه ستون و در نظر گرفتن شیب سوله، قاب سوله را در نرم‌افزار SAP مدل می‌کنیم و با اعمال تکیه‌گاه‌ها و بارهای ذکر شده در بالا و در نظر گرفتن ترکیب بارها به تحلیل اولیه قاب سازه می‌پردازیم، با توجه به تنش‌های موجود در مقاطع پس از تحلیل اقدام به طراحی مقاطع می‌کنیم.