بارگذاری سوله به چه معناست؟ برای چه بارگذاری می‌کنیم؟ در چه مرحله‌ای بارگذاری شروع می‌شود؟ و ... این‌ها از جمله سوالاتی است که در ابتدا با شنیدن واژه بارگذاری سوله از ذهن می‌گذرد. در این بخش سعی داریم تا حد ممکن به بیان بارهای کلی اعمالی بر یک سوله در طول عمر آن، نحوه محاسبه و چگونگی توزیع آن‌ها در بین اعضا باربر پرداخته شود. به عبارت دیگر در بارگذاری سوله موارد زیر بررسی می‌گردد: ...